031 (0)73 511 9001nederlandsDuits

Algemene dienstenvoorwaarden

JZ-18-457 ALGEMENE DIENSTENVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor het in opdracht uitvoeren van opkweekwerkzaamheden van plantaardig uitgangsmateriaal van tuinbouwproducten

Begripsbepaling

1.1. Onder “opdrachtgever” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer de in artikel 4.1 bedoelde opdracht geeft.

1.2. Onder “opdrachtnemer” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die zich verbindt tot het uitvoeren van de in artikel 4.1 bedoelde opdracht.

1.3. Onder “uitgangsmateriaal” wordt verstaan zaad, stek of weefselkweek.

Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer zijn van toepassing op iedere overeenkomst waarbij opdrachtgever uitgangsmateriaal verstrekt aan opdrachtnemer met de opdracht om dit uitgangsmateriaal op te kweken tot plantmateriaal.

2.2. Eventuele voorwaarden van opdrachtgever, van welke aard ook en hoe ook genaamd, zijn niet van toepassing.

2.3. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen.

2.4. Voor zover enige bepaling in deze algemene voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingendrechtelijke bepaling zullen partijen in overleg treden om te komen tot een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de oorspronkelijke bepaling.

Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Zij vervallen, tenzij anders vermeld, na verloop van 30 dagen vanaf de daarop vermelde datum.

3.2. Na schriftelijke bevestiging van de aanbieding door opdrachtgever komt de overeenkomst tot stand, tenzij opdrachtnemer binnen vijf dagen na ontvangst van de bevestiging zijn aanbieding intrekt.

3.3. Indien opdrachtgever de aanbieding bevestigt aan een tussenpersoon van opdrachtnemer, komt de overeenkomst pas tot stand nadat opdrachtnemer de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

Uitvoering opdracht

4.1. De door opdrachtnemer onder de overeenkomst uit te voeren opdracht betreft het opkweken van uitgangsmateriaal tot plantmateriaal dat geschikt is voor vervolgteelt. Het uitgangsmateriaal en het daaruit voortkomende plantmateriaal blijft eigendom van opdrachtgever.

4.2. Opdrachtnemer begint pas met de uitvoering van de opdracht nadat opdrachtgever het uitgangsmateriaal, met vermelding van rasnaam en bijbehorende specificaties, aan hem ter beschikking heeft gesteld. Ongeacht of het uitgangsmateriaal beschikbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd om vanaf de oorspronkelijk overeengekomen ingangsdatum van de opdracht kosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever.

4.3. Opdrachtgever heeft, totdat opdrachtnemer is begonnen met de uitvoering van de opdracht, het recht om de overeenkomst te ontbinden (annuleren), in welk geval hij terstond 25% van de factuurwaarde van de overeengekomen opkweekwerkzaamheden verschuldigd is en alle reeds door opdrachtnemer gemaakte kosten aan hem dient te vergoeden. Nadat opdrachtnemer is begonnen met de uitvoering van de opdracht is opdrachtgever te allen tijde 100% van de factuurwaarde van de opdracht verschuldigd.

4.4. Indien opdrachtgever na annulering als bedoeld in artikel 4.3 uitgangsmateriaal of het daaruit voortgekomen plantmateriaal retour wenst te nemen dient hij opdrachtnemer hier bij annulering over te informeren. Opdrachtnemer kan hiervoor kosten in rekening brengen. Opdrachtgever is gehouden het materiaal binnen zeven dagen na annulering op te halen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer het recht heeft het materiaal te verkopen of te vernietigen.

4.5. Opdrachtgever staat er voor in dat de houder van eventuele intellectuele-eigendomsrechten die betrekking hebben op het uitgangsmateriaal en het daaruit voortkomende plantmateriaal toestemming heeft gegeven voor alle handelingen die opdrachtnemer in het kader van de opdracht tot opkweek dient te verrichten.

Aflevering en transport

5.1. Aflevering van het opgekweekte plantmateriaal vindt plaats op het bedrijf van opdrachtnemer.

5.2. Opdrachtnemer bepaalt na overleg met opdrachtgever de afleveringsdatum. Deze datum geldt voor de opdrachtnemer niet als fatale termijn. Indien opdrachtnemer niet op de oorspronkelijk bepaalde datum kan afleveren, zal hij opdrachtgever daaromtrent zo tijdig mogelijk informeren, waarna partijen zullen overleggen over een nieuwe afleveringsdatum.

5.3. Indien opdrachtgever de bestelde producten afneemt vóór de in artikel 5.2 bedoelde afleveringsdatum, is elk hieruit voortvloeiende risico geheel voor opdrachtgever.

5.4. Indien opdrachtgever de bestelde producten afneemt na de in artikel 5.2 bedoelde afleveringsdatum, is elk hieruit voortvloeiende risico geheel voor opdrachtgever. Tevens zullen de door opdrachtnemer gemaakte meerkosten bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Verpakkingen

6.1. Eenmalige verpakkingen worden tegen kostprijs in rekening gebracht aan opdrachtgever en worden niet teruggenomen.

6.2. Opdrachtnemer is gerechtigd opdrachtgever voor meermalig te gebruiken verpakkingen, karren, rolcontainers en pallets (hierna: “emballage”) een gebruiksvergoeding en/of statiegeld in rekening te brengen.

6.3. Alle emballage blijft eigendom van opdrachtnemer. Opdrachtgever mag deze emballage uitsluitend gebruiken voor verpakking en vervoer van het door opdrachtnemer opgekweekte plantmateriaal.

6.4. Opdrachtgever is verplicht de emballage binnen 30 dagen na afleveringsdatum op eigen kosten en in goede staat en onder de juiste hygiënische omstandigheden aan opdrachtnemer terug te geven. Indien is overeengekomen dat opdrachtnemer emballage bij opdrachtgever zal afhalen, dient hij opdrachtnemer in staat te stellen deze op een normale wijze af te halen. Karren, rolcontainers en pallets dienen direct geretourneerd te worden.

6.5. Bij beschadiging of verlies van emballage is opdrachtgever verplicht aan opdrachtnemer de reparatie- of vervangingskosten te vergoeden alsmede eventuele extra gebruikskosten ten gevolge van te late retournering.

Prijzen en betaling

7.1. Alle door opdrachtnemer gehanteerde en met opdrachtgever overeengekomen prijzen luiden in euro en zijn exclusief BTW en bijkomende kosten, zoals transportkosten, kosten van emballage, kwaliteitscontrole, fytosanitair onderzoek, invoerrechten, overheids- en andere publiekrechtelijke heffingen, alsmede kwekersrechtelijke- en eventuele andere vergoedingen.

7.2. Opdrachtgever is telkens verplicht om binnen zeven dagen na factuurdatum in euro te betalen, zonder daarbij enige korting of verrekening toe te passen. Ongeacht of de betalingstermijn verstreken is dient volledige betaling van de opdracht plaats te vinden voorafgaand aan de aflevering van het plantmateriaal.

7.3. Opdrachtgever is niet bevoegd de nakoming van zijn betalingsverplichting, om welke reden dan ook, op te schorten.

7.4. Alle betalingen geschieden ten kantore van opdrachtnemer of door storting of overschrijving op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

7.5. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is in dat geval een rente van 1% per maand, dan wel de wettelijke handelsrente indien deze meer bedraagt, verschuldigd over het openstaande bedrag, te rekenen vanaf de dag van verstrijken van de betalingstermijn, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.

7.6. Is opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van een van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor zijn rekening.

7.7. Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten indien opdrachtgever op enige wijze zijn verplichtingen tegenover opdrachtnemer niet nakomt of indien de niet-nakoming daarvan dreigt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij opdrachtgever die hiervan het gevolg is.

Zekerheden

8.1. Bij verstrekking van het uitgangsmateriaal conform artikel 4.2 verkrijgt opdrachtnemer een pandrecht op dat uitgangsmateriaal en het daaruit voortkomende plantmateriaal, strekkende tot zekerheid voor voldoening van de facturen in verband met de opdracht alsmede voor de voldoening van facturen uit eerdere of latere opdrachten van opdrachtgever. Indien die facturen bij aflevering nog niet betaald zijn, heeft opdrachtnemer bovendien het recht het plantmateriaal onder zich te houden alsmede om opdrachtgever te verzoeken op diens kosten en conform het bijgevoegde model een stil pandrecht ten behoeve van opdrachtnemer te verlenen op het af te leveren plantmateriaal.

8.2. Bij verstrekking van het uitgangsmateriaal conform artikel 4.2 verkrijgt opdrachtnemer het recht van vruchtgebruik ten aanzien van dat uitgangsmateriaal en het daaruit voortkomende plantmateriaal, één en ander voor zolang de facturen in verband met de opdracht niet zijn voldaan.

Garanties en klachten

9.1. Opdrachtnemer waarborgt slechts dat de producten, die op grond van de opdracht afgeleverd moeten worden, voldoen aan de eisen gesteld in de van toepassing zijnde reglementen van Nederlandse keuringsinstanties die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.

9.2. Opdrachtnemer kan niet instaan voor het uitblijven van gebreken, waaronder mede begrepen ziekten, die het gevolg zijn van het verstrekte uitgangsmateriaal. Opdrachtnemer staat evenmin in voor tekortkomingen in de hoeveelheid, groei en bloei, de kwaliteit en de eigenschappen van het plantmateriaal voor zover zulks verband houdt met het verstrekte uitgangsmateriaal.

9.3. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen twee dagen na aflevering aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt en binnen acht dagen schriftelijk aan opdrachtnemer te worden medegedeeld.

9.4. Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onmiddellijk (en in ieder geval binnen twee dagen) na constatering aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, en binnen acht dagen schriftelijk aan opdrachtnemer te worden medegedeeld.

9.5. Klachten dienen bovendien steeds op een zodanig tijdstip aan opdrachtnemer te worden medegedeeld dat opdrachtnemer het plantmateriaal kan controleren. Opdrachtgever geeft hierbij toestemming aan opdrachtnemer om zijn bedrijf in voorkomende gevallen te betreden teneinde de controle te kunnen uitvoeren.

9.6. Een klacht dient ten minste te bevatten:

a) een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek;

b) de opslagplaats van het plantmateriaal waar de klacht betrekking op heeft;

c) feiten waaruit blijkt dat het plantmateriaal waarop de klacht betrekking heeft gelijk is aan het door opdrachtnemer afgeleverde plantmateriaal.

9.7. Op opdrachtgever rust de plicht om bij aflevering de hoeveelheid plantmateriaal te controleren en eventuele afwijkingen conform artikel 9.3 aan opdrachtnemer te melden.

9.8. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, ongeacht de eventuele gegrondheid van een klacht.

Aansprakelijkheid

10.1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor zover dat in dit artikel uitdrukkelijk is bepaald. In een dergelijk geval zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zijn tot maximaal de factuurwaarde van de overeengekomen opkweekwerkzaamheden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk in geval van overmacht.

10.2. Opdrachtgever staat in voor de afwezigheid van, en vrijwaart opdrachtnemer voor alle schade die bij opdrachtnemer of bij derden kan ontstaan als gevolg van, ziekten of andere gebreken in het uitgangsmateriaal dat hij aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

10.3. Indien opdrachtnemer opdrachtgever conform artikel 5.2 heeft geïnformeerd, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele schade en consequenties van latere aflevering. In alle overige gevallen geldt dat indien de overeengekomen afleveringsdatum met meer dan zeven dagen wordt overschreden, opdrachtnemer schriftelijk in gebreke zal kunnen worden gesteld, waarbij opdrachtgever aan opdrachtnemer een redelijke termijn zal moeten stellen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

10.4. In geval van gebreken aan het afgeleverde plantmateriaal is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor zover het afgeleverde plantmateriaal niet voldoet aan de in artikel 9.1 opgenomen waarborg en mits het gebrek conform artikel 9 is gemeld. Bij een schademelding zal het percentage gebrekkige planten door opdrachtnemer en opdrachtgever gezamenlijk, of indien partijen niet tot overeenstemming komen door een onafhankelijke derde, worden vastgesteld. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer zal beperkt zijn tot het aantal gebrekkige planten als percentage van de factuurwaarde van de overeengekomen opkweekwerkzaamheden.

10.5. In geval van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van opdrachtnemer vervallen de in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid. Opdrachtnemer is echter in geen enkel geval aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, gederfde omzet of gederfde winst.

Overmacht

11.1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedsfeer van opdrachtnemer, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van hem kan worden verlangd. Als dergelijke omstandigheden worden in ieder geval aangemerkt staking, brand, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, ziekten en plagen.

11.2. Opdrachtnemer streeft ernaar om opdrachtgever zo spoedig mogelijk te informeren indien hij de aflevering niet of niet tijdig kan uitvoeren ten gevolge van overmacht. Partijen zullen alsdan overleggen over wijziging of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

11.3. Indien partijen het niet binnen tien dagen na melding van de overmachtssituatie eens kunnen worden over wijziging of ontbinding, kan ieder van hen zich tot de rechter wenden.

Geschillenregeling

12.1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in het gebied waarin de opdrachtnemer is gevestigd. De opdrachtnemer heeft daarnaast het recht opdrachtgever voor de wettelijk bevoegde rechtbank te dagen.

Augustus 2018